Çalışan/Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

dovsOtel (Doruk Otelcilik Turizm A.Ş.)

Çalışan/Stajyer Adayları Aydınlatma Metni

 

 1. a) Veri Sorumlusu

  Doruk Otelcilik Turizm A.Ş.(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.


  b) İşlenen Kişisel Veriler

  KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Çalışan/Stajyer Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

  Kimlik Bilgileri :Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, cinsiyeti, medeni hali, T.C. kimlik numarası, ehliyet

  İletişim Bilgileri : Ev ve cep telefonu numarası, e-posta adresi, ikametgâh adresi, vukuatlı nüfus kayıt örneği

  Eğitim Bilgileri : Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi bilgileri, katıldığı eğitim/kurs bilgisi, diploma, mesleki bilgiler

  Finansal Bilgileri : Banka hesap bilgileri

  Özel Nitelikli Kişisel Veri : Sağlık durumunu gösterir test ve raporlar, fotoğraf, kan grubu bilgisi 

  Diğer : Boy-kilo bilgisi, Yurtdışında bulunma bilgisi, SGK Hizmet Dökümü, Askerlik terhis bilgisi, Sigara kullanımı bilgisi, Yeterlilik değerlendirmesi, SSK sicil numarası, imza


  c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Kişisel verileriniz,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışan/Stajyer için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışan/Stajyer’in görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f)İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık durumu bilgisi ve kan grubu bilgisi), tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 6 (3) maddesinde belirtilen sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilme hukuki sebebine dayanarak çalışanın açık rızası aranmaksızın işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz (vesikalık fotoğraf), insan kaynakları süreçlerinin planlanması amacıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak personelin açık rızası alınarak işlenecektir.


d) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir:

 • İş başvuru formunun doldurulması yahut iş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi
 • Referans gösterilen kişi tarafından bilgi iletilmesi
 • Özlük dosyasının oluşturulması için talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi
 • Çalışan/Stajyer tarafından özgeçmişin iletilmesi

 1. e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca personelin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) faaliyetleri ve maaş ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz banka ile paylaşılacaktır.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları(Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Gelir İdaresi Başkanlığı)ve özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yemek kartı hizmeti alınan anlaşmalı firma ile paylaşılacaktır.
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen vergi denetimi kapsamında anlaşmalı olduğumuz bağımsız denetim firması ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Kurumsal cep telefonu hattı üzerinden çalışanlarla iletişimin faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz operatör firma ile paylaşılacaktır.

 

 


 1. f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 • “75. Yıl Mah. 5375 Sok. No:11/A Yunusemre – MANİSA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • doruktekstil@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@dovsotel.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.